ස්වාමින්වහන්සේලා හට උපහාර තිළිණ ප්‍රදානය කිරීම

ස්වාමින්වහන්සේලා හට උපහාර තිළිණ ප්‍රදානය කිරීම